Happy Birthday, my lovely babbus (& Gosho-sensei) ~ <3